Årsmöte del 2, Tisdag 19 mars 2024 kl. 19.00

Publicerad 2024-03-05 09:26
Unknown
Välkomna till årsmöte del 2 i Lerum Friidrott! ​De har nu blivit hög tid att anmäla sig till årsmöte del 2 i Lerum friidrott

De har nu blivit hög tid att anmäla sig till årsmöte del 2 i Lerum friidrott


Årsmöte del 2 vad händer 2024?

Vad gick föreningens pengar till 2023? Vilka aktiviteter genomförde vi? Nyheter? Hur gick det för oss på SM-tävlingarna? Vilka ska sitta i styrelsen i fortsättningen?

Detta och lite till får du svar på och kan du som medlem från 15 år påverka när styrelsen välkomnar samtliga medlemmar i Lerum Friidrott till årsmöte del 2 i vårt klubbhus på Granitvägen 3. Vid årsmöte del 1, som ägde rum i november månad 2023, behandlades motioner, styrelsens förslag, medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår, dvs för 2024.

Årsmötet hålls i två delar. Den första delen, som sker i november månad, behandlar motioner, medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår, dvs för 2024. Årsmöte del 2, som äger rum i mars 2024, behandlar det gångna årets ekonomi och verksamhet samt väljer styrelse, valberedning och revisorer. Årsmötet behandlar denna gång det gångna årets ekonomi och verksamhet samt väljer styrelse, valberedning och revisorer.

Uppmärksammande av klubbrekordtagare

Samtliga aktiva som satte klubbrekord under 2023 kommer att uppmärksammas genom att få motta en KR-plakett.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag, kommer enligt stadgarna finnas tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet, dvs fr o m den 12 mars 2024, för den som eventuellt vill ta del av dessa.

Anmäl dig i förväg!

Då vi kommer att bjuda på fika, vill vi veta hur många som kommer att delta på mötet: Anmäl dig senast 14/3

https://reg.myclub.se/public/registrations/191

Föredragningslista Lerum Friidrotts årsmöte del 2 (utdrag från stadgarna)

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, varav hälften vartannat år.

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år, varav hälften vartannat år.

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (& ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

10. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte

finns med i kallelsen till mötet.

Varmt välkomna!

/Maria Östman (ordförande)

Michael pettersson

Sponsorer

Lerum Friidrott:

Md sl 8304 c pos r2 ppt
Md le logo 2020 rgb orange
Md logga alone 200x72
Stötta Lerum Friidrott när du näthandlar.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub