Idé, vision & värderingar

Verksamhetsidé

Lerum Friidrotts verksamhetsidé är följande:

 • Erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet i friidrott för alla från 8 år och uppåt.
 • Vara en meningsfull fritidssysselsättning för främst barn och ungdomar i Lerums kommun.
 • Fungera som en social plattform och en trygghet för såväl vuxna som barn.
 • Skapa hälsosamma vanor för resten av livet.

Vision - Detta vill vi

Lerum Friidrott, som sätter den aktive i centrum, ska vara en av Sveriges mest attraktiva friidrottsklubbar och erbjuda de bästa förutsättningarna för träning och tävling, oavsett utövande av bredd- eller elitidrott.

TAGGA: Vårt ledord – Våra värderingar

Klubbens ledord TAGGA har växt fram genom klubbens medlemsenkäter, tränarträffar och styrelseträffar. TAGGA, akronym för Trygghet, Ansvar, Glädje, Gemenskap och Acceptans, är vårt gemensamma ledord för hur vi ska vara mot varandra och må i klubben på vägen mot vår vision och långsiktiga mål. Mer om vad dessa värderingar innebär kan du läsa nedan.

Trygghet

Vi vill skapa trygghet genom…

 • Öppenhet. Vi ska våga vara öppna med vad vi vill, hur vi ska bete oss och vad som gäller i olika sammanhang.
 • Tydlighet. Genom att vara tydlig i ledarskap, kommunikation, information och med som vad som gäller, skapar vi en trygghet.
 • Tillit till varandra. Vi ska kunna lita på varandra och att vi alla vill det bästa för våra aktiva.

Vi ska känna trygghet i att…

 • Det är ok att göra fel. Det ska vara ok att göra fel ibland, som förtroendevald, som anställd, som tränare och som aktiv. Det är klyschigt men sant att man lär sig av misstagen.
 • Våga vara sig själv. Du ska inte behöva vara någon annan än den du helst vill vara, så länge du respekterar våra värderingar.
 • Veta vad klubben vill. Vi har en tydligt uttalad vision som talar om vad klubben vill.
 • Fatta beslut som ej baseras på rent tyckande. De beslut som vi fattar baseras på vetenskap, erfarenhet, våra visioner och värderingar och inte rent tyckande.
 • Uppförande. Det skapar en trygghet att våra medlemmar, anhöriga, andra föreningar och tävlingsfunktionärer alltid kan förvänta sig ett vänligt och bra uppförande. Oavsett situation och om vi tycker olika. Dåligt uppförande accepteras inte och får konsekvenser.
 • Kunna vara flexibla. Att kunna göra justeringar och tillfälliga ändringar av strukturer eller planer är viktigt för att kunna anpassa sig till ändrade förutsättningar.

Ansvar

Lerum Friidrott ska genomsyras av en ansvarskänsla i alla led från förtroendevalda till aktiva. Vi tror på att man växer med ansvar och att med ansvar skapas stolthet.

Vi vill ta ansvar genom att…

 • Bedriva långsiktig utveckling. Vi tränar och tävlar inte våra barn och ungdomar för att vara bäst här och nu, utan tar ansvar för att främja ett livslångt idrottande. Vi skapar förutsättningar för att våra aktiva som vuxna ska kunna utvecklas till både elit- eller breddfriidrottare.
 • Genomföra det man åtagit sig. Vi förväntar oss att våra förtroendevalda, anställda, tränare och ledare tar ansvar för den roll de åtagit sig. Om man inte kan göra det är det upp till den ansvarige att meddela att hen behöver hjälp.
 • Förmedla ansvarskänsla. Vi vill förmedla en känsla av ansvarstagande till våra medlemmar, genom att få dessa att ställa upp som funktionärer, ledare eller genom andra förtroendeuppdrag.
 • Förmedla hjälp till självhjälp. Lära våra aktiva att ta eget ansvar för sitt eget friidrottande - i allt från att själv logga in på Mina Sidor för att hitta information till att sköta egenträning när de aktiva är äldre.
 • Utbilda oss. Våra tränarteam ska ta ansvar för att utbilda sig och uppgradera sina kunskaper för att ge våra aktiva de bästa förutsättningarna. Klubben står för kostnaderna i de allra flesta fall.

Glädje

Det är oftast glädjen, lusten och att det är kul som gör att människor börjar friidrotta. Därför är det såklart viktigt att vi försöker behålla glädjen som en av grundvärderingarna i vår verksamhet.

Vi vill skapa glädje genom...

 • Lust- och lekfylld träning och tävling. Det behövs för att behålla glädjen i nuet i en resultatfokuserad idrott som friidrott. Man är heller aldrig för gammal för att tycka en lek är rolig.
 • Delaktighet. Vi tror att glädje och engagemang skapas genom ett visst mått av delaktighet.
 • Utveckling. Det är roligt att utvecklas och göra nya saker som friidrottare, allteftersom man blir äldre. Det är därför vi har utvecklingstrappor från 8 års ålder upp till veteraner, både när det gäller tränings- och tävlingsprogression.
 • Roliga aktiviteter. Genom träningsläger, gå på Liseberg och grilla etc, bidrar vi till ökad glädje.
 • Engagemanget i centrum. Arbetet vi gör i klubben ska vila på ett engagemang och en glädje för friidrotten. Vi tror att engagerade tränare skapar glädje i vår verksamhet.

Gemenskap

För de allra flesta är Lerum Friidrott ett av flera sociala nätverk för dess medlemmar. Eftersom ett medlemskap i föreningen, till skillnad från t.ex. skolgång, är självvalt, tror vi också att gemenskapen i föreningen och i dess grupper får en stor betydande roll.

Vi skapar gemenskap genom...

 • Lagkänsla. Vi tror på att vi mår bättre och når större framgångar, behåller fler aktiva och mår bättre om vi känner en gemenskap i gruppen under träningar och tävlingar. Därför ser vi mer till grupp än individ under barn- och de tidiga ungdomsåren.
 • Att utveckla individen genom grupptillhörighet. Vi vill stötta utvecklingen hos våra aktiva genom styrkan av grupptillhörighet. Känner aktiva gemenskap och tillhörighet i en grupp vågar de också utmana sig själva genom att testa på att tävla och testa nya övningar på träning.
 • Gruppaktiviteter. Vi stimulerar gruppaktiviteter för att kunna umgås i andra sammanhang och har för detta öronmärkta pengar i vår budget.
 • Samarbete över gruppgränserna. Genom att samarbeta mellan grupper och mellan tränarteam skapar vi en klubbkänsla.
 • Att se varandra. Genom att våga säga hej till någon du inte känner i en grupp du inte tränar i, skapas en klubbgemenskap. Här är alla våra tränare förebilder i och med hur de agerar.

Acceptans

 • Acceptans i att vi är en ideell förening. Vi har inte resurserna att anställa utbildade pedagoger och friidrottstränare, utan använder oss till största del av ideella tränare och ledare.
 • För våra medlemmars olikheter. Alla är vi olika och kommer från olika bakgrunder. Vi tror att olikhet är en styrka och att det är nyttigt att vara, tycka och agera olika, så länge vi inte tummar på våra värderingar.
 • För barns olika utvecklingstakt. Utvecklingstakten när det gäller motorik, fysik och mentalitet skiljer sig väldigt mycket åt före, under och efter puberteten. Därför är det viktigt att vi vuxna inte dömer ut sent utvecklade barn - då tappar vi dessa. Av samma anledning är det också viktigt att vi vuxna inte heller höjer tidigt utvecklade barn till skyarna, då detta skapar en press och förväntan att fortsätta prestera på hög nivå. Kombination av sådan press och stagnation i utveckling leder många gånger till att dessa aktiva slutar.

Lerum Friidrott är medlem i Svenska Friidrottsförbundet som i sin tur är medlem i Riksidrottsförbundet (RF). RF har forskat en hel del om idrott och har ur detta tagit fram många kloka värderingar nedan som klubben står bakom.

RFs värdegringar

Riksidrottsförbundet (RF) har som uppgift att få så många som möjligt att engagera sig i idrottsrörelsen, då det ger många positiva effekter på samhället. Vår värdegrund står i enlighet med RF:s och ser ut enligt följande:

"Idrottsrörelsen ska erbjuda alla som vill en positiv, hälsofrämjande och utvecklande idrottsmiljö."

Vi vill påverka idrotten på så sätt att alla grupper i samhället ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen. Här följer ytterligare några riktlinjer från RF, som Lerum Friidrott står bakom:

"Låta varje individ utvecklas i sin takt, på sina villkor"

"Barnidrott ska vara lekfull, allsidig och bidra till långsiktig utveckling"

"Alla ska känna att de respekteras för den de är och att de duger oavsett hur de presterar"

"Fokusera på att utveckla talang hos alla, istället för att leta talanger"

Barnens spelregler

Vi står bakom detta initiativ från Bris och RF som syftar till att skapa en tryggare barn- och ungdomsidrott. Det är följande fem självklara regler:

 • Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
 • Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
 • Alla barn har rätt till stöttande vuxna.
 • Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp.
 • Inget barn ska bli utsatt för våld.
 • Inget barn får bli utsatt för mobbing eller trakasserier.
 • Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening.

Läs mer om spelreglerna här: Barnens spelregler

Bakgrund till värderingarna

Flest slutar i åldrarna 13-17 år

RF, som forskat mycket på i vilken ålder flest slutar samt av vilka anledningar man slutar alternativt fortsätter, har kunnat fastslå att de flesta aktiva slutar inom en idrott i åldrarna 13-17 år. Man har också kommit fram till att följande faktorer är avgörande för om man fortsätter eller slutar:

Fortsätter: Slutar:

Allsidighet För tidig specialisering

Lekfull träning För stort allvar

Delaktighet Vuxna bestämmer

Trygghet Mobbing

Alla har råd För dyrt

Sett till ovanstående fakta, är det av yttersta vikt att vi som en av alla landets föreningar bidrar till att motverka detta tapp, genom att driva en verksamhet som är allsidig och lekfull, där de aktiva känner delaktighet och trygghet samt en verksamhet som inte utesluter aktiva för att den är för dyr.


Idrotten ger många positiva värden

Vidare är det viktigt att se Lerum Friidrott som en plattform, som utöver den rent idrottsliga utvecklingen också ger följande positiva värden som vi som tränare och ledare bör se och stärka:

Gemenskap

Glädje

Trygghet

Idrottslig utveckling

Allsidighet

Lekfullhet

Delaktighet

Självkänsla

Självförtroende

Lära ta ansvar

Respekt

Kunskap

Livslångt intresse för idrott

Sponsorer

Lerum Friidrott:

Md sl 8304 c pos r2 ppt
Md le logo 2020 rgb orange
Md logga alone 200x72
Stötta Lerum Friidrott när du näthandlar.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub