En Midsommarnattsdröm

Aktivas PM

Aktivas PM, version 1, 2024-06-13

You'll find the english version "Athletes' Information Sheet" at the bottom of this site.

Hitta hit, parkera och orientera dig

denna sida ser du hur du hittar hit både kommunalt och med bil. För att orientera dig på vår arena kan du ta hjälp av vår arenakarta.

Omklädning & dusch

Omklädningsrum 1 och 2 kommer att finnas öppna för ombyte, dusch och toalett.

Nummerlappar

Gäller för samtliga grenar och delas ut i "Lerum Friidrotts"-tältet mellan måltorn och klubbhus. Se vår arenakarta.

Avprickning löpgrenar Online

I år går vi över till att enbart erbjuda avprickning i löpgrenar online. Vi har i ett antal år kört både analogt och digitalt, men väljer nu att enbart pricka av online, för att minska risken för fel och för att effektivisera heatindelningsarbetet. För dig som eventuellt saknar möjlighet att pricka av dig online, kan också göra det i sekretariatet på plats. Du prickar av dig online här senast 1 h före grenstart och tidigast från kl. 00.00 tävlingsdagen.

Efteranmälan

Görs i mån av plats på Easyrecord t.o.m. tisdag 18/6. Under tävlingsdagen sker efteranmälan på plats i sekretariatet. Svenska klubbar faktureras dubbel avgift och utländska deltagare betalar till dubbel avgift kontant/alt. swish på plats. Vid kontant betalning gäller jämna pengar då vi saknar växelkassa.

Startlistor och resultat

Startlistor, resultat och liveresultat publiceras på Easyrecord.se här. QR-koder kommer att finnas uppsatta på vår anslagstavla för att lätt hitta rätt.

Upprop

I samtliga grenar 15 min före start vid tävlingsplatsen.

Invägning redskap

Sker vid måltornets baksida, senast 60 min före tävlingsstart av vår tekniska ledare.

Antal försök i hopp och kast

I längd, tresteg och kastgrenar gäller 3 försök för alla samt 3 extra finalförsök för de åtta bästa i resp. klass. I höjd och stav gäller tre försök per höjd fram till utrivning.

Trestegsplankor

Riktig planka finns på 13 meter och övriga plankor tejpas upp på 11, 9, 7 och 5 meter. Kan vid behov förändras i samråd med grenledare på plats.

Höjningsschema

  • F17, F19, K och Mvet Höjd: 110-118-124-130-136-142-148-152-156-160-163-166 + 3 cm
  • F17, F19, K, P17, P19, M Stav: 250-270-285-300-310-320-330 + 10 cm
  • KVet & MVet Stav: 155-180-200-220-235-250-265-275-285 + 10 cm

Finaler löpning

Final direkt för samtliga distanser.

Heatindelning löpgrenar 100-1500m

Heatindelning genom Easyrecords automatiska indelningsfunktion som baseras på att de snabbaste löparna möter varandra genom i första hand säsongsbästa (SB) och i andra hand personbästa (PB).

Heatindelning 5000m

Precis som för övriga löpgrenar sker heatindelningen utifrån paramtern att få så jämnsnabba heat som möjligt, med de snabbaste löparna i heat A. Skillnaden mot övriga löpgrenar är att vi här godkänner uppskattade tider, då vi årligen har flera löpare som inte har sprungit distansen, men som har sprungit längre distans på stads- eller terränglopp där de noterat tider som kan omsättas till uppskattade SB på 5000m. På så sätt tillämpar vi en form av kompis-seedning i denna gren - allt med syftet att skapa så jämna heat som möjligt.

WRC-status gäller ej 5000m

WRC-status borttagen för 5000m för att tillåta otillåtna skor. Detta låter såklart konstigt, men som en kort bakgrund kan nämnas att WRC-status är en nyhet i år som innebär att man som aktiv kan skaffa rankingpoäng för att kunna kvala in till mästerskap. Samtidigt innebär denna status att endast seniorernas skoregler gäller, vilket skulle hindra många löpare, som gärna springer i tjockare sulor, från att springa.

Men efter en genomtitt av startlistan och efter samtal med SFIF kom vi fram till att det inte fanns några löpare som är ute efter att kvala till mästerskap. Av den anledningen tar SFIF bort WRC-status från denna gren och de löpare som springer med otillåtna skor får endast ett "Uncertified TR.5" noterat efter sitt resultat, vilket innebär att resultatet inte gills i seniorstatistik.

Skoregler seniorer 5000m

Sultjockleken i tresteg samt löpgrenar 800m och längre får vara max 25 mm. Sultjockleken i övriga hopp-, kast- och löpgrenar kortare än 800m får vara max 20 mm. Listan över godkända tävlingsskor (World Athletics Approved Shoe List) finns här under Manuals & Guidelines. SFIF har sammanfattat de aktuella skoreglerna här. Då veteraner löper i mixade heat med seniorer, är det enligt SFIF seniorernas skoregler som gäller.

Mat

Under tävlingen har vi Stonehill-grillen tänd, där vi serverar burgare - såväl den klassiska Stonehill-burgaren som vegetariska burgaren. I vår kiosk vid verandan på klubbhuset serverar vi lite enklare tilltugg, såsom korv m. bröd, toast, dricka, kaffe, fika och annat gott.

Kontakt och information

All nödvändig information finner du på denna webbsida och eventuella frågor skickas till info@enmidsommarnattsdrom.se.

Varmt välkommen!

_______________________________________________________________________________________

Athletes' Information Sheet, Version 1, June 13, 2024

Finding the Location, Parking, and Orientation

At this site you'll se how you can find our location both by public transportation and by car. To orient yourself at our arena, you can use our arena map.

Changing Rooms & Showers

Changing rooms 1 and 2 will be open for changing, showering, and using the restrooms.

Race Bibs

Race bibs apply to all events and will be distributed at the "Lerum Friidrott"-tent between the goal tower and the club house.

Online Check-In for Running Events

This year, we're transitioning to online check-in only for running events. We've used both analog and digital methods for several years, but now we're exclusively checking in online to reduce the risk of errors and streamline heat assignments. For those who may not have the option to check in online, you can also do so at the on-site secretariat. You'll check in online here no later than 1 hour before the event starts and as early as 00:00 on the competition day.

Late Registration

Late registration is available if space permits, through Easyrecord until Tuesday, June 18th. On the day of the competition, late registration can be done on-site at the secretariat. Swedish clubs will be invoiced double fees, and foreign participants can pay double fees in cash or via Swish. For cash payments, please provide exact change as we don't have a cash register.

Start Lists and Results

Start lists, results, and live results are published on Easyrecord.se. QR codes will be displayed on our bulletin board for easy navigation.

Calling

Calling for all events will take place 15 minutes before the start at the competition venue.

Weigh-In for Equipment

Equipment weigh-in will occur at the back of the goal tower, no later than 60 minutes before the competition starts, overseen by our technical leader.

Number of Attempts in Jumps and Throws

In long jump, triple jump, and throwing events, each participant gets 3 attempts, plus 3 additional final attempts for the top eight in each class. In high jump and pole vault, three attempts per height are allowed until elimination.

Triple Jump Boards

The official board is placed at 13 meters, and other boards will be marked at 11, 9, 7, and 5 meters. Adjustments can be made in consultation with the event leaders on-site.

Height Progression

  • F17, F19, K, and Mvet High Jump: 110-118-124-130-136-142-148-152-156-160-163-166 + 3 cm
  • F17, F19, K, P17, P19, M Pole Vault: 250-270-285-300-310-320-330 + 10 cm
  • KVet & MVet Pole Vault: 155-180-200-220-235-250-265-275-285 + 10 cm

Running Finals

Direct finals for all distances.

Heat Assignments for Running Events (100-1500m)

Heat assignments are based on Easyrecord's automatic function, primarily considering season best (SB) times and secondarily personal best (PB) times.

Heat Assigments for 5000m

For the 5000m race, heat divisions are determined based on achieving evenly matched heats, with the fastest runners in heat A. Unlike other running events, estimated times are accepted for this distance. This allows runners who haven't specifically run the 5000m but have recorded times in longer races (such as city or cross-country events) to be seeded based on those estimates, creating more balanced heats.

No WRC-status for 5000m

The WRC (World Ranking Certificate) status has been removed for the 5000m to allow for non-compliant shoes. A brief background: WRC status allows athletes to earn ranking points for championship qualification. However, it also enforces senior shoe regulations, which could prevent many runners who prefer thicker-soled shoes from participating.

After reviewing the start list and consulting with SFIF (Swedish Athletics Federation), it was determined that no athletes were aiming to qualify for championships. Consequently, SFIF removed the WRC status for this event. Runners using non-compliant shoes will receive an "Uncertified TR.5" notation after their result, which won't count in senior statistics.

Shoe Regulations for Senior 5000m

Sole thickness for triple jump and running events 800m and longer can be a maximum of 25 mm. For other jumping, throwing, and running events shorter than 800m, the maximum sole thickness is 20 mm. The list of approved competition shoes (World Athletics Approved Shoe List) is available in the Manuals & Guidelines section. SFIF has summarized the current shoe rules here. Since veterans compete in mixed heats with seniors, SFIF applies senior shoe regulations.

Food

During the competition, we have our Stonehill Grill fired up, where we serve burgers—both the classic Stonehill burger and a vegetarian option. At our kiosk by the veranda at the club house, we offer simpler snacks such as hot dogs, drinks, coffee, pastries, and other tasty treats.

Contact and Information

All necessary information can be found on this website, and any questions should be sent to info@enmidsommarnattsdrom.se.

Warm welcome!

Sponsorer

Lerum Friidrott:

Md sl 8304 c pos r2 ppt
Md le logo 2020 rgb orange
Md logga alone 200x72
Stötta Lerum Friidrott när du näthandlar.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub